galeria.xht


CO NIECO  O NAS

 KRÓTKA HISTORIA?  


Gimnazjum nr 22 powołano w 1999r wraz z tysiącami innych gimnazjów w Polsce. Znajduje się w przepięknej okolicy, w sąsiedztwie oazy zieleni jaką jest Park Na Wzgórzu Dąbrowskiego. Kontynuuje ponad 160- letnią tradycję Szkoły Podstawowej nr 11. Przejęło również jej patrona, czyli gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Jest to najstarszy budynek szkolny w Bydgoszczy.  Szkoła od wielu już lat opiekuje się Obeliskiem gen J.D.Dąbrowskiego i pomnikiem upamiętniającym zniszczenie Zagłuszarki. To dwa punkty ważnej historii naszego miasta, dlatego uczniowie i nauczyciele starają się nie dopuścić do zapomnienia o tych wydarzeniach poprzez coroczne organizowanie uroczystości w tych miejscach pamięci.
Szkoła regularnie uczestniczy w życiu kulturalnym i sportowym Szwederowa. Współorganizuje imprezy sportowe czy festyny środowiskowe. Od 6 lat wsółuczestniczy wraz z Radą Osiedla oraz Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej Niewidomych i Słabowidzących 'OCULUS' w realizacji dużego przedsięwzięcia, jakim jest Bieg na Szwederowie.

JAK JEST?   

     Szkoła organizuje liczne działania w celu szerokiego rozwoju swoich uczniów, m.in zajęcia wyrównujące wiedzę z poszczególnych przedmiotów, zajęcia sportowe, treningi komunikacji interpersonalnej, doradztwo zawodowe, warsztaty aktywizacji manualnej i wiele innych. Konkursy organizowane sa z uwzględnieniem zarówno uczniów z trudnościami w nauce, jak i tych zdolnych. Bardzo dużą wagę przywiązujemy do elementów wychowawczych i profilaktycznych. Nikt nie pozostaje sam z problemem. Wspieramy ucznia, jego rodzinę, jak i ciągle się doskonalimy, by nasza pomoc była jak najlepsza.
    Gimnazjum nr 22 z biegiem czasu idzie do przodu. Regularnie rozwija się jej baza dydaktyczna, pracownie wzbogacane są  w sprzęt multimedialny z dostępem do Internetu. Każda sala wyposażona w laptopa z podłączonym do niego projektorem wspomaga pracę nauczycieli i umożliwia wykorzystanie różnych narzędzi medialnych.  Od tego roku szkolnego zaczyna funkcjonować dziennik elektroniczny, zatem rodzice na bieżąco będą kontrolować frekwencję i oceny swoich pociech.
   

WIZJA SZKOŁY:

1.    Szczególnym wyzwaniem naszej szkoły jest przywrócenie uczniom wiary we własne umiejętności, umożliwienie osiągnięcia sukcesu, nauczenie odpowiedzialności za własne wybory, decyzje i zachowania.

2.    Dążymy do tego, aby szkoła rozbudzała patriotyzm, kultywowanie tradycji i czynny udział w wydarzeniach regionu i kraju.

3.    Naszym podstawowym zadaniem jest stworzenie szkoły przyjaznej, bezpiecznej, stymulującej rozwój psychiczny uczniów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na kształtowanie systemu wartości.

4.    Pragniemy, aby nasza szkoła zapewniała wszystkim uczniom równość szans, sprawiedliwe, życzliwe i uwzględniające możliwości dziecka traktowanie

5.    Podstawą naszego działania jest wspieranie ucznia w trudnych sytuacjach szkolnych i życiowych oraz wspieranie rozwoju na miarę jego własnych potrzeb i możliwości.

6.    Dążymy do uściślenia współpracy całej społeczności szkoły tj. uczniów, nauczycieli, rodziców i władz szkolnych, opartej na dialogu i wzajemnym szacunku.MISJA SZKOŁY:

„Dziś należy wiedzieć,
co trzeba poznać jutro,
by radzić sobie pojutrze”

Dążymy do tego, aby uczniowie:

- znali swoją wartość,

- uczęszczali chętnie na zajęcia, nie tylko z obowiązku,
- umieli się uczyć, korzystając m.in. z różnych źródeł informacji,
- umieli nawiązywać pozytywne relacje z innymi,
- byli dumni ze swojego pochodzenia, pielęgnujący tradycje patriotyczne,

- aktywnie uczestnicząyli w życiu szkoły, identyfikując się z jej tradycją,
- wykazywali odpowiedzialną twórczą postawę,

- czuli się w szkole bezpiecznie, traktowani z życzliwością i otwartością na ich problemy,

- aktywnie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych oraz pozalekcyjnych,

- uczą się dokonywać trafnych i odpowiedzialnych wyborów życiowych,
- zdobył wykształcenie pozwalające odnaleźć się na rynku pracy.

Rodzice mają:

- uczestniczyć w procesie wychowania dzieci i współpracować z wychowawcą i nauczycielami,
-
mają wpływ na organizację działań szkoły i pomagają w rozwiązywaniu problemów szkoły

- chętnie posyłać swoje dziecko do szkoły

Nauczyciel powinien:

- wyróżniać się kulturą osobistą, sumiennością i ogromną otwartością na potrzeby uczniów,

- cieszyć się autorytetem, budzić zaufanie uczniów i rodziców,
- tworzyć przyjazną atmosferę,
- umieć komunikować się z innymi,
- odczuwać potrzebę ustawicznego kształcenia się,
- wykorzystywać w swojej pracy technologię komputerową,
- być kreatywny

- dostosowywać swoje wymagania do potrzeb i możliwości ucznia,

- służyć uczniom pomocą w rozwiązywaniu ich problemów edukacyjnych i życiowych.

MODEL ABSOLWENTA GIMNAZJUM NR 22

1.      Jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych.

2.      Kieruje się w życiu uniwersalnymi wartościami.

3.      Jest komunikatywny, życzliwy, otwarty na potrzeby innych.

4.      Godnie reprezentuje rodzinę, szkołę, ojczyznę.

5.      To młody obywatel, który zna  historię, kulturę oraz  tradycje swojego regionu i narodu.

6.      Stosuje zasady higieny, dba o własne zdrowie, nie ulega nałogom

7.      Jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury mający poczucie przynależności grupowej, regionalnej, narodowej, europejskiej.

8.      Człowiek wolny, zdolny do dokonywania właściwych wyborów, życzliwie nastawiony do   świata i ludzi. 

9.      Stawia sobie cele i wytrwale dąży do ich realizacji.

10.  Człowiek tolerancyjny, dbający o bezpieczeństwo własne i innych, aktywny, ciekawy świata, uczciwy i prawy, przestrzegający prawa, obowiązkowy, samodzielny

11.  To człowiek: umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole, twórczo myślący, potrafiący skutecznie się porozumiewać, umiejący stale się uczyć i doskonalić, potrafiący planować swoją  pracę  i ją  organizować.


Nieodzownym elementem każdej szkoły są jej pracownicy:


Imię i nazwisko

Funkcja

Adres e-mail

Beata Mazur

Dyrektor szkoły

matematyka i informatyka

b.mazur@g22byd.edu.pl

Dominika Andrzejewska

Pedagog szkolny

Wychowawca świetlicy

d.andrzejewska@g22byd.edu.pl

Anita Kotowska

język polski, historia, wos

a.kotowska@g22byd.edu.pl

Ewa Śniegowska

język polski

wychowawca klasy I

e.sniegowska@g22byd.edu.pl

Grażyna Sigurska

matematyka, fizyka i informatyka

gr.sigurska@g22byd.edu.pl

Jolanta Ornatowska

geografia

j.ornatowska@g22byd.edu.pl

Małgorzata Małaczyńska

chemia

m.malaczynska@g22byd.edu.pl

Małgorzata Ulanowska- Dylik

Biologia

m.dylik@g22byd.edu.pl

Anna Wójtowicz

Plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne

Wychowawca klasy IIIa

a.wojtowicz@g22byd.edu.pl

Małgorzata Kłyszejko

Historia, technika, wdż

Wychowawca klasy II

m.klyszejko@g22byd.edu.pl

Angelika Kowalska

Wychowanie fizyczne

Wychowawca klasy IIIb

a.kowalska@g22byd.edu.pl

Zofia Najdowska

fizyka

z.najdowska@g22byd.edu.pl

Patrycja Kalinowska

język angielski

p.kalinowska@g22byd.edu.pl

Marta Gruszko

język niemiecki

m.gruszko@g22byd.edu.pl

Ks. Marek Kusy

religia

m.kusy@g22byd.edu.pl

Iwona Knapik

bibliotekarz

i.knapik@g22byd.edu.pl


Nie zapominajmy także o pracownikach administracji i obsługi:

  • Barbara Paliwoda
  • Bożena Pieszak
  • Anna Delik
  • Lidia Przybylak
  • Agnieszka Szatkowska
  • Marian Kruś
  • Zygmunt Krzyżelewski
  • Krzysztof Wiśniewski
  • Alicja Przybylak